Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

CO2-uitstoot infra activiteiten Heijmans sterk afgenomen in 1e helft 2012

10-10-2012, 13:31
CO2-uitstoot infra activiteiten Heijmans sterk afgenomen in 1e helft 2012

De CO2-uitstoot van de infrastructurele activiteiten van Heijmans is in de eerste helft 2012 flink gedaald. Dat blijkt uit de rapportage die Heijmans elk halfjaar uitbrengt in het kader van de CO2 prestatieladder. Voor Heijmans is het reduceren van de CO2-uitstoot een doelstelling die deel uitmaakt van een brede duurzaamheidvisie. Een visie die ertoe leidt dat Heijmans een optimale balans tussen ‘People, Planet en Profit’ nastreeft. Dit geldt uiteraard ook voor de infrastructurele activiteiten van Heijmans. Heijmans heeft voor haar infrastructurele activiteiten lange termijndoelstellingen geformuleerd om de footprint te reduceren. Deze doelstellingen hebben betrekking op activiteiten van Heijmans Wegen en Heijmans Civiel, voorheen georganiseerd in één bedrijfsstroom Infra. Het certificaat van de CO2 prestatieladder is onder deze naam verstrekt. Rapportage vindt vooralsnog dan ook plaats onder de noemer Heijmans Infra.Doelstelling 2010-2012 

Concreet is de ambitie om de CO2-emissie in drie jaar minimaal 10% te laten afnemen, gerelateerd aan de omzet. Als referentie hanteren wij het jaar 2009 voor zowel emissie als omzet. De focus is primair gericht op scope 1 en secundair op scope 2. Het grootste deel van de uitstoot vindt binnen deze scopes plaats. De organisatiegrens van Heijmans Infra en haar emissie zijn gebaseerd op het Greenhouse Gas (GHG) protocol. Om energie- en CO2-reductie te waarborgen in de organisatie is een Energie Management Programma geïmplementeerd met taken en verantwoordelijkheden.

Realisatie eerste helft 2012
De CO2-emissie 2012 bedraagt na zes maanden 24.364 ton, een daling van 17% ten opzichte van de eerste helft van het jaar ervoor (29.374 ton). In dezelfde periode is de omzet van het bedrijfsonderdeel met 3% gedaald. De daling in uitstoot is veroorzaakt door de inkoop van groene stroom en de beperkte uitvoeringsactiviteiten in de vorstperiode in het begin van het jaar. Wanneer de prestaties over heel 2012 bekend zijn, zullen deze cijfers en mogelijke verbanden nader bekeken worden.

Scope 1
Het grootste deel van de uitstoot (94%) bestaat uit ‘brandstof’, die voor het overgrote deel direct aan ‘projecten’ gekoppeld is. Binnen scope 1 heeft een daling van 11% in uitstoot plaatsgevonden als gevolg van geringe activiteiten door de strenge winter. Dit is goed zichtbaar in het eerste kwartaal, waar de CO2 uitstoot bij ‘brandstof projecten’ (- 35%) en ‘brandstof asfaltcentrales’ (- 45%) dalen, terwijl ‘brandstof kantoren’ (+ 75%) in deze periode juist stijgt. Over de gehele eerste helft van het jaar is het effect minder groot, met respectievelijk -11% (projecten), -23% (asfaltcentrales) en +10 % (kantoren). De brandstof voor het wagenpark is nagenoeg ( <1%) gelijk gebleven in de eerste zes maanden van 2012.

Scope 2
Met circa 4% is de factor ‘elektriciteit’ in belang sterk afgenomen als onderdeel van de CO2-emissie. Dit ten gevolge van de invoering van groene stroom. In het eerste half jaar is de uitstoot op papier dan ook in totaal met 67% afgenomen, ondanks een stijging op ‘projecten’ in het tweede kwartaal.

Scope 3
De invloed van scope 3 blijft met minder dan 2% minimaal. Er is een daling van 17% zichtbaar bij ‘woon-werk-verkeer’ (nog geen procent van de totale uitstoot).

In begin 2013 zullen de prestaties over drie jaar worden vergeleken met de doelstelling. Ondertussen gaat Heijmans onverminderd verder met het verwezenlijken van haar brede duurzaamheidambitie, door het inzicht verder te vergroten, medewerkers te betrekken bij de doelstellingen en ruimte bieden voor goede ideeën en eigen initiatieven.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Heijmans

Heijmans N.V. is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans…