Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Milieu en klimaat: Commissie investeert € 281,4 miljoen in nieuwe milieu- en klimaatprojecten

04-07-2013, 13:49

(Persbericht Europese Commissie) Brussel, 3 juli 2013 – De Europese Commissie heeft de financiering goedgekeurd van 248 nieuwe projecten in het kader van het LIFE+-programma, het milieufonds van de EU. Het betreft projecten die betrekking hebben op acties op het gebied van natuurbehoud, klimaatverandering, milieubeleid en informatie en communicatie over milieukwesties in alle lidstaten. Samen vertegenwoordigen zij een totale investering van € 556,4 miljoen, waarvan de EU € 281,4 miljoen voor haar rekening neemt.Milieucommissaris Janez Poto?nik zei hierover: ‘Het LIFE+-programma blijft een onmisbare financieringsbron voor innovatieve projecten. Deze nieuwe projecten vormen een belangrijke bijdrage aan de bescherming, het behoud en de versterking van het natuurlijk kapitaal van Europa. Zij steunen de doelstelling om van de EU een hulpbronefficiënte, groenere en meer concurrerende koolstofarme economie te maken.’De commissaris voor Klimaatactie, Connie Hedegaard, zei: ‘Ik ben blij om te zien dat er dit jaar een steeds groter aantal LIFE-projecten bij zal dragen aan de klimaatactie. En we willen dit nog meer verbeteren: In het nieuwe LIFE-programma voor de periode 2014 tot 2020 is € 850 miljoen weggelegd voor klimaatactie. Dit bedrag is ongeveer drie keer zo groot als het reeds besteedde bedrag aan klimaatactie.’De Commissie heeft 1.159 inzendingen ontvangen naar aanleiding van haar laatste oproep tot het indienen van voorstellen, die in september 2012 werd gesloten.Natuur en Biodiversiteit-projecten van LIFE+ zorgen voor een betere instandhouding van bedreigde diersoorten en habitats. Van de 258 ontvangen voorstellen heeft de Commissie 92 projecten van samenwerkingsverbanden tussen milieuorganisaties, overheidsinstanties en andere partijen geselecteerd voor financiering. De projecten worden onder leiding van begunstigden in 24 lidstaten uitgevoerd en vertegenwoordigen een totale investering van € 247,4 miljoen, waarvan de EU zo’n € 139,3 miljoen voor haar rekening neemt. Het merendeel (82) zijn projecten in de categorie Natuur, die bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de vogel- en/of de habitatrichtlijn en het Natura 2000-netwerk. De andere tien zijn proefprojecten die bredere biodiversiteitskwesties aanpakken (de LIFE+-‘biodiversiteitsprojecten’).Milieubeleid en bestuur-projecten van LIFE+ zijn proefprojecten die bijdragen aan de ontwikkeling van innoverende beleidsideeën, -technologieën, -methoden en -instrumenten. Van de 743 ontvangen voorstellen heeft de Commissie 146 projecten afkomstig van een groot aantal verschillende openbare en particuliere organisaties geselecteerd voor financiering. Deze projecten worden onder leiding van begunstigden in 18 lidstaten uitgevoerd en vertegenwoordigen een totale investering van € 298,5 miljoen, waarvan de EU zo’n 136,8 miljoen euro voor haar rekening neemt.
In dit onderdeel zal de Commissie meer dan € 34,6 miljoen bijdragen aan 29 projecten waarmee de klimaatverandering rechtstreeks wordt aangepakt en waarvoor in totaal € 81,1 miljoen wordt uitgetrokken. Bovendien zullen vele andere projecten die op andere kwesties zijn toegespitst een indirecte impact hebben op broeikasgasemissies.Tot de andere belangrijke aandachtsgebieden behoren water, afval en natuurlijke hulpbronnen, chemicaliën, het stedelijke milieu en bodem- en luchtkwaliteit.Informatie en communicatie-projecten van LIFE+ verspreiden informatie en maken milieukwesties beter zichtbaar. Van de 158 ontvangen voorstellen heeft de Commissie tien projecten afkomstig van een groot aantal verschillende openbare en particuliere natuur- en/of milieuorganisaties geselecteerd voor financiering. De projecten vinden plaats in negen lidstaten en zijn goed voor een totale investering van € 10,5 miljoen, waarvan zo'n € 5,2 miljoen wordt verstrekt door de EU.Vier van de tien projecten zijn gericht op het onder de aandacht brengen van natuur- en biodiversiteitskwesties, terwijl zes projecten gericht zijn op andere milieukwesties zoals klimaatverandering, hulpbronefficiëntie en het voorkomen van kustvervuiling.Achtergrond
Op 27 juni 2013 werd een informele akkoord bereikt in Brussel over de volgende financieringsperiode voor het LIFE-programma (2014-2020). Tot de wijzigingen behoort een specifiek gedeelte dat gewijd is aan de aanpassing aan en de beperking van klimaatverandering, en een nieuwe financieringscategorie voor "geïntegreerde projecten". Dit moet een steun in de rug zijn voor de toepassing van de milieuwetgeving die het mogelijk maakt om het aantal projecten te vergroten door het mobiliseren van aanvullende financieringsmiddelen van de EU, nationale en particuliere fondsen. De formele goedkeuring van het Parlement en de Raad zijn nodig om het akkoord in wetgeving om te zetten.LIFE+ is het financieringsinstrument van de Europese Unie voor het milieu en beschikt voor de periode 2007-2014 in totaal over € 2.143 miljard. De Commissie publiceert jaarlijks één oproep tot het indienen van voorstellen voor projecten in het kader van LIFE+.Meer informatie
Zie MEMO/13/638 voor een naar land uitgesplitst overzicht van de nieuwe projecten die worden gefinancierd in het kader van LIFE+ (en de bijlage met de vertaalde projecten voor uw land)Voor informatie over LIFE+ en voor details over ‘20 jaar LIFE’, zie: http://ec.euroopa.eu/lifeU kunt ook contact opnemen met de betrokken nationale instanties: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htmNadere informatie:BijlageDe LIFE+-projecten van 2012 in uw landLIFE+ Milieubeleid en Governance (6 projecten – 13,0 miljoen)
SRNEXT_4_LIFE (Goudsmit Magnetics Groep B.V.): Dit project is bedoeld als demonstratie van een innovatief proces voor het scheiden en valoriseren van shredderafval – zwart plastic en mineralen – dat wordt gegenereerd tijdens de recycling van elektrische en elektronische apparatuur en van autowrakken. De begunstigde verwacht dat de recyclingefficiëntie van deze twee afvalstromen kan worden verhoogd van 60 % tot 97 %. Contactpersoon: paul.vanbeem@pnoconsultants.com.LIFE ClosedLoopCarpet (DESSO Holding B.V.): De voornaamste doelstelling van dit project is om de technische en financiële haalbaarheid te demonstreren van een afzonderlijke lijn (op basis van een innovatieve technologie voor shredding en cryogene scheiding) waarmee de primaire bronnen van afgedankte vloerbedekking kunnen worden gescheiden met een puurheid van ruim 97 %. De grondstoffen die daardoor worden gecreëerd kunnen worden gebruikt voor de productie van nieuwe vloerbedekking of voor depolymerisatie. Omdat gesloten-lusrecycling van vloerbedekking niet mogelijk is zonder dit proces, kan de technologie worden beschouwd als een doorbraak. Contactpersoon: MvBergen@desso.com.Life+ LE2AP (Koninklijke BAM Groep nv): Bij dit project wordt een nieuwe en milieuvriendelijkere asfaltmix ontwikkeld, die voor ruim 80 % wordt gemaakt van teruggewonnen asfaltmaterialen. Tevens wordt een efficiëntere bestratingsmethode gedemonstreerd. Behalve dat het energieverbruik van deze twee processen wordt teruggebracht met 35 %, verwacht men bij het project ook de volgende emissies te kunnen reduceren: koolwaterstoffen met 80 %, zwevende deeltjes met 10 %, NOx met 50 %, CO en CO2 met 35 % en geuren met 80 %. Contactpersoon: m.von.devivere@bamgroep.nl.LIFE ReWaCo (gemeente Arnhem): De doelstelling van LIFE ReWaCo is het testen van een nieuw systeem voor de inzameling van stedelijk afval, onder de naam ‘omgekeerde afvalinzameling’. Door de plaatselijke bevolking een reeks van prikkels te geven, moedigt de methode het scheiden van de meest waardevolle afvalmaterialen op huishoudelijk niveau aan. Naar verwachting leidt het systeem tot een vermindering van de CO2-uitstoot met meer dan 1 500 ton/jaar per 20 000 inwoners. Contactpersoon: geert.boonzaaijer@arnhem.nl.ChildProtect-Life (Vrouwen in Europa voor een gemeenschappelijke toekomst): Dit demonstratieproject heeft tot doel de tenuitvoerlegging van de EU-milieuverordeningen met betrekking tot de vervanging van hormoonverstorende (endocriene stoornissen veroorzakende) chemische stoffen (EDC’s) te versnellen. Om dit doel te verwezenlijken en met name kinderen en zwangere vrouwen te beschermen tegen de schadelijke effecten van EDC’s, is het project erop gericht innovatieve en multisectorale modulaire acties te ontwikkelen. Contactpersoon: wecf@wecf.eu.Life Green Plasma (verwerkingtechnologie voor groen plasma voor de productie van flexibele elektronica): Het voornaamste doel van het project is om een nieuw milieuvriendelijk proces voor de productie van flexibele elektronicaonderdelen te demonstreren. Het proces dient ter vervanging van de traditionele vacuümtechnologie, Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition, die wordt gebruikt voor de afzetting van dunne functionele laagjes met elektrische, optische, mechanische en vochtwerende eigenschappen. Het nieuwe proces moet leiden tot een reductie met 90 % van het gebruik van grondstoffen (voorlopers) en CO2-uitstoot. Contactpersoon: jan_bouwstra@fujifilm.eu.LIFE+ Natuur (2 projecten – 19,9 miljoen)
Life: Alde Feanen N2000 (Provincie Fryslân): De Alde Feanen is een Natura 2000-gebied en een nationaal park. Het park heeft de nodige problemen als gevolg van de hoge concentratie van fosfaten en het verdwijnen van de dynamiek van het waterniveau. Het project is erop gericht de habitats van een groot watergebied (bestaande uit moerasgrond, drasland, laagveen en grasgrond) te herstellen door het waterniveau te verbeteren, de polders te laten overstromen, het fosfaatrijke bezinksel te dreggen en de waternutriënten terug te brengen. Het project zal een enorme impuls geven aan de waterhuishouding van De Alde Feanen, waarvan diverse habitatsoorten en diersoorten zullen profiteren. Tegelijkertijd zullen de voorgestelde acties de recreatieve waarde van het gebied vergroten. Contactpersoon: s.kroes@fryslan.nl.New LIFE for Dutch Fens (Vereniging Natuurmonumenten): De centrale doelstelling van dit project is om een gebied van moerashabitats in zeven verschillende laaglandmoerasgebieden in Nederland te herstellen, te verbeteren en/of te vergroten. De nadruk zal liggen op de vroege opeenvolgende moerasfasen (met inbegrip van watervegetatie) aan de hand van acties die plaatsvinden op de Natura 2000-gebieden Rottige Meente, De Wieden, Naardermeer, Oostelijke Vechtplassen, Botshol, Nieuwkoopse Plassen en Wormer-en-Jisperveld. Contactpersoon: a.stoker@natuurmonumenten.nl.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

BAM Bouw & Techniek B.V.

Koninklijke BAM Groep is een succesvolle Europese bouwgroep, die werkmaatschappijen verenigt in de twee business lines Bouw en vastgoed en Infra, en op het gebied van publiekprivate samenwerking. BAM is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

BAM neemt in de thuismarkten Nederland,…