Een handige publicatie voor wie niets over het hoofd wil zien bij het (groot) onderhoud of renovatie van (basis) schoolgebouwen: De Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs. Gratis te downloaden.

 

De Leidraad, die is ontwikkeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een overheidsinstantie, is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het primair onderwijs (PO).

Het boekje moet de opdrachtgevers helpen om te komen tot een duurzaam huisvestingsplan (IHP) en/of een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (MOP).

De Leidraad omvat een stappenplan, en geeft onafhankelijke informatie, technische, procesmatige en financiele tips en opties. En bevat veel handige achtergrondinformatie.

De Leidraad is ontwikkeld door RVO.nl in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als onderdeel van de uitvoering van het Nationaal Energieakkoord en ter ondersteuning van (de Green Deal) Verduurzaming van Scholen.

De rvo heeft een eigen website over dit onderwerp, maar de leidraad is ook rechtstreeks te downloaden