Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Energie

In 10 stappen naar een aardgasvrije woningvoorraad

25 september, 08:16
In 10 stappen naar een aardgasvrije woningvoorraad
Beeld: DWA

Woningcorporaties op weg naar CO₂-neutrale woningportefeuille

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Van de 7 miljoen woningen in Nederland, zijn er 2,4 miljoen in bezit van woningcorporaties. Zij staan voor een immense opgave. Samen moeten ze 25.000 tot 60.000 woningen per jaar aardgasvrij maken om de doelstelling te halen. Maar hoe pak je zoiets aan? Waar begin je, wat komt er allemaal bij kijken en hoe neem je bewoners daarin mee?

Na de inventarisatie van de woningvoorraad en de ambities, heeft DWA een 10-stappenplan vastgesteld. Daarin staat het pad naar aardgasvrij overzichtelijk en behapbaar beschreven. DWA neemt daar nieuwbouw en duurzame renovatie in mee, maar ook beheer en onderhoud. Het opstellen van zo’n stappenplan is uiteraard geen standaardwerk, voor elke corporatie en per gebied ziet dat er anders uit.

Hoe: organisatie, financiering, techniek en participatie

Het 10-stappenplan van DWA is gebaseerd op het Vastgoed Sturingsmodel dat ook wordt toegepast bij overheden, universiteiten en bedrijven, met veel vastgoedbezit. Waar sta je nu, waar wil je heen en hoe ga je dat bereiken? Dat tekent DWA voor u uit. De tien stappen vormen de leidraad bij de uitvoering.

Stap 1: Ambitie en urgentie

De vertaalslag van ambitie en urgentie naar slimme duurzaamheidsdoelstellingen. DWA inventariseert de uitgangspunten, kaders, budgetten, CO2-reductie ambitie en de betrokkenheid van de stakeholders. Daaruit volgt de route naar een CO2-neutrale vastgoedportefeuille in 2050. Waar nodig worden die onderweg aangescherpt, om het einddoel op tijd te halen.

Stap 2: Projectteam Verduurzaming

Samen met uw projectteam Verduurzaming Vastgoed stemt DWA het plan van aanpak af. Is zo’n team er nog niet? Dan richt de installateur die op. Vanuit de woningcorporatie zullen in ieder geval de afdelingen Vastgoed, Wonen, Inkoop (en Beleid) betrokken zijn, eventueel aangevuld met Projecten en Service/Beheer. DWA organiseert een kick-off en starten vanuit een gezamenlijke visie de verduurzamingsreis. Regelmatig koppelt het projectteam de voortgang en beslispunten terug en wordt de directie/RvB betrokkken bij de verduurzamingsopgave.

Stap 3: Verkenning en analyse van kansen

DWA analyseert de kansen voor de vastgoedportefeuille aan de hand van beschikbare data als: type vastgoed, energielabels (EI), Energie Prestatie Afspraken (EPA’s), (Duurzaam) Meer Jaren Onderhoudsplan (DMJOP), energiegebruik en CO2-uitstoot. Is er een Wijk Uitvoeringsplan (WUP), Transitievisie Warmte (TVW) of Regionale Energie Strategie (RES) waarbij DWA kan aansluiten? Dan doen ze dat. U ontvangt een overzicht van ontbrekende informatie, die essentieel is in de route naar CO₂-neutraliteit.

Stap 4: Analyse portefeuille

Met het projectteam bepaalt DWA vijf tot zeven referentiecomplexen die representatief zijn voor de gehele portefeuille. Met het Vastgoed Sturingsmodel berekent de installateur aan de hand van de gegevens van deze complexen welke investering nodig is om de gewenste CO2-reductie voor de gehele portefeuille te realiseren. DWA voorkomt onnodige, dubbele kosten, door ingrepen slim te combineren met verplichte EPA-maatregelen en met planmatig en dagelijks onderhoud.

Stap 5: Businesscase verduurzaming

DWA verwerkt de informatie en mogelijkheden met het projectteam tot een businesscase op maat. Daarin zijn opgenomen: de benodigde investeringen om de gewenste CO₂-reductie voor de gehele portefeuille te realiseren, mogelijke subsidies, organisatorische en technische maatregelen. DWA streeft naar een woonlastenneutrale oplossing en adviseren bewezen, duurzame en toekomstbestendige technieken.

Stap 6: Vastgoedselectie

Samen met het projectteam en de bewonerscommissie bepaalt DWA het tijdspad en de prioritering op wijk- en complexniveau: de volgorde in de aanpak hangt af van de wijkbehoefte, veiligheid, haalbaarheid, convenanten en plannen van de gemeente.

Stap 7: Bewonersparticipatie

Samen met u maakt DWA een plan om de bewoners te betrekken bij de verduurzamingsreis. Oren en ogen in de wijk zijn essentieel voor het maken van de juiste keuzes. DWA creëert betrokkenheid en vertrouwen bij de bewoners door duidelijk en transparant te communiceren. Daarbij maakt de installateur graag gebruik van koffietafelgesprekken, bewonersavonden en/of fulltime begeleiding van de bewoners op de bouw. Zo vertalen zij visie en beleid naar succesvolle realisatie met tevreden bewoners.

Stap 8: Aanbesteding

Met uw inkopers stelt DWA de aanbestedingsdocumenten op, conform uw richtlijnen, en zorgen ervoor dat deze technisch, juridisch en financieel kloppen. Zo nodig werkt DWA als adviseur mee aan een Programma van Eisen of andere oplossingen als de aanpak voor portiekwoningen en hoogbouw. In de uitvraag naar de markt is bijzondere aandacht voor het meenemen van wensen en eisen van bewoners en draagvlak voor instemming.

Stap 9: Realisatie

Als regisseur tijdens de realisatie, behoudt DWA het overzicht van de voortgang en het budget van de verduurzaming. Bewoners, uitvoerders en het projectteam blijven op de hoogte van de (financiële) voortgang en noodzakelijke aanpassingen gedurende de uitvoering. Indien gewenst ondersteunen zij u verder met de uitvoeringsbegeleiding, kwaliteitsborging (commissioning) en communicatie met bewoners tot en met de oplevering.

Stap 10: Monitoring en optimalisatie

DWA voelt zich verantwoordelijk voor de duurzame prestaties van de vastgoedportefeuille. Door middel van monitoring – van het energieverbruik tot het optimaal functioneren van de installaties – geeft DWA u met een overzichtelijk dashboard inzicht in de duurzame prestaties. De data die daaruit voorkomen zijn inzetbaar bij de bewaking van prestatiecontracten (of -afspraken) en de optimalisatie van toe te passen oplossingen in vervolgtrajecten. De installateur evalueert periodiek de geleverde kwaliteit, verbeteringen en klachten, de planning en kosten van de projecten, houden oog voor nieuwe ontwikkelingen en zijn zo in staat om continu verbeteringen door te voeren.

 

Deel dit artikel

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

DWA

DWA voelt zich verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Daarom bedenken onze adviseurs slimme, duurzame oplossingen voor gebouwen en gebieden van morgen.

Elke dag zijn we in de weer met strategische vragen. We koppelen hele woonwijken los van het…