Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Wet- en regelgeving

Gasketelwet komt er nu écht aan

Bron: www.technieknederland.nl 28-09-2020, 09:53

In juni van dit jaar werd de invoering van de ‘Gasketelwet’ op het laatste moment uitgesteld, maar nu gaat het er echt van komen. Vandaag publiceert het ministerie van Binnenlandse Zaken de wettelijke regeling voor CO-certificering in het Staatsblad. In het bericht staan de wettelijke eisen waaraan installateurs straks moeten voldoen om werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen te mogen uitvoeren. Hoogstwaarschijnlijk maakt het ministerie volgende week bekend op welke datum de wet definitief ingaat.

Wettelijk certificaat wordt verplicht

In het besluit dat vandaag is gepubliceerd staat dat alleen bedrijven die beschikken over een wettelijk certificaat nog mogen werken aan gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen. De regeling geldt voor het installeren, repareren, onderhouden én het in bedrijf stellen van cv-ketels, geisers of gashaarden.

Monteur moet vakbekwaam zijn

Bedrijven komen straks alléén in aanmerking voor het CO-certificaat wanneer zij beschikken over vakbekwame monteurs. De monteur moet onder meer actuele kennis hebben van de oorzaken van koolmonoxideongevallen. Daarnaast moet hij of zij rookgasafvoerkanalen kunnen beoordelen en beproeven en rookgasmetingen kunnen interpreteren en uitvoeren. Techniek Nederland, opleidingsfonds Wij Techniek, NVKL, InstallQ en de werknemersorganisaties hebben een theorietoets, een praktijkexamen en examinering ontwikkeld. Alle informatie hierover is te vinden op VakmanschapCO.nl.

Overgangstermijn van anderhalf jaar

De verplichting gaat naar verwachting volgende maand in. Installatiebedrijven hebben na invoering van de wet anderhalf jaar de tijd om zich voor te bereiden. Bedrijven die daarna zonder het CO-certificaat werken aan cv-ketels, geisers en gashaarden, zijn in overtreding en kunnen een boete krijgen. Ook consumenten en zakelijke opdrachtgevers die een niet-gecertificeerd bedrijf inschakelen kunnen beboet worden.

Overheid verantwoordelijk voor certificering

De minister van Binnenlandse Zaken bepaalt welke certificerende instellingen en welke certificatieschema’s worden toegelaten voor de CO-certificering. In het certificatieschema staan onder meer de eisen die gelden voor de steekproefcontroles en de audits. Er zijn nu certificatieschema’s bekend van InstallQ (BRL 6000-25), KIWA en het kwaliteitsinstituut van de kachel- en haardenbranche. Techniek Nederland stelt exclusief voor leden het Handboek CO-certificering beschikbaar. Het gratis Handboek helpt u om snel en zonder rompslomp aan de eisen te voldoen.

Meldplicht van (bijna-)ongevallen

Een bedrijf dat in een woning een te hoge concentratie koolmonoxide aantreft is straks verplicht dat onmiddellijk te melden bij de bewoner, het bevoegd gezag én de certificerende instelling.

Openbaar register

Er komt een online openbaar register onder verantwoordelijkheid van de overheid. In dit register kunnen consumenten alle gecertificeerde cv-bedrijven vinden. Ook de certificerende instellingen en certificatieschema’s die de minister heeft goedgekeurd komen in het register.

Beeldmerk

Gecertificeerde bedrijven voeren straks een beeldmerk dat de overheid ter beschikking stelt. Daarmee is het voor consumenten meteen duidelijk of zij een bedrijf inschakelen dat over het CO-certificaat beschikt.

Ingangsdatum wordt volgende week bekendgemaakt

Volgende week publiceert de overheid naar verwachting de datum waarop de wettelijke certificering ingaat. Anderhalf jaar na die datum wordt het verboden om zonder certificaat werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uit te voeren.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…