Alle twaalf provincies van Nederland maken gebruik van de rijksbijdrage van €24 miljoen voor de Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed, €2 miljoen per provincie. Dit ontzorgingsprogramma ondersteunt kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij de nodige voorbereiding voor het verduurzamen van hun, in eigendom zijnde, gebouwen.

Kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren

Door deze regeling kunnen dit jaar ruim 2.000 kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren geholpen worden met het verduurzamen van hun vastgoed. In de regeling worden daaronder verstaan:

 • gemeenten met minder dan 25.000 inwoners op 1 oktober 2020.
 • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het primair onderwijs met maximaal 10 gebouwen in eigendom.
 • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs met maximaal 5 gebouwen in eigendom.
 • eerstelijnszorg en zorgaanbieders in langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen, met maximaal 10 gebouwen in eigendom.
 • sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente met maximaal 20 gebouwen in eigendom.
 • culturele algemeen nut beogende instellingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom.
 • stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen in eigendom.

Ondersteuning en begeleiding op maat

De kleinere maatschappelijk vastgoedeigenaren hebben vaak een gebrek aan kennis en capaciteit om hun vastgoed te verduurzamen. Met behulp van deze regeling krijgen zij een specifieke uitkering waarmee zij ondersteuning en begeleiding op maat krijgen van de provincie. De regeling is mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Mede om de CO2-reductiedoelstelling op de korte en lange termijn te behalen door middel van het versnellen en opschalen van verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.

Voorwaarden

Als u als vastgoedeigenaar een aanvraag wilt doen, wordt deze vervolgens beoordeeld. Hierbij wordt gekeken naar:

 • de uitvoering en de uitvoerbaarheid van de activiteiten binnen de looptijd. De activiteiten moeten onder andere passen bij het beleid van de provincie en aansluiten bij regionale netwerken en structuren;
 • het beoogde bereik van de doelgroep(en);
 • de uitwerking van de visie op het stimuleren van de vraagbundeling;
 • de omschrijving van de borging en deling van opgedane regionale kennis en ervaring.
 • De provincie kan de uitkering inzetten voor activiteiten zoals begeleiding en advisering. Niet voor het bekostigen van de maatregelen zelf.

De activiteiten die in de aanvraag beschreven worden, moeten voor 1 januari 2024 afgerond zijn. Alle voorwaarden van de regeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

DVT adviseert

Bent u een kleine maatschappelijk vastgoedeigenaar dan adviseert DVT u om snel actief met de provincie in contact te treden om kenbaar te maken dat u van deze regeling gebruik wenst te maken. DVT kan u vervolgens helpen met het indienen van een aanvraag en het uitvoeren van een onderzoek voor een duurzaamheidsadviesrapport. Neem vrijblijvend contact op met DVT indien u vragen heeft.