EnergietransitieOnderwijs en scholing

Techniek Nederland heeft ook dit jaar de Miljoenennota geanalyseerd voor bedrijven in de installatiebranche en de technische retail. Omdat er nog altijd geen nieuws kabinet is, zijn dit jaar de begrotingsplannen minder uitgebreid dan anders. Toch hebben de specialisten van Techniek Nederland weer heel wat relevante zaken voor u op een rijtje kunnen zetten op het gebied van arbeidsmarkt, economische en fiscale zaken, onderwijs, klimaat en energie en infra en mobiliteit.

Arbeidsmarkt

Sociale premies

WIA (arbeidsongeschiktheid)

De grens tussen kleine en middelgrote werkgevers wordt voor de premie per 2022 aangepast naar 25 werknemers. De premie is door het UWV voor 2022 vastgesteld op gemiddeld 1,52 procent (2021: 1,36 procent).

AWF (premie WW)

Het lage tarief (voor vaste werknemers) wordt voor 2022 geraamd op 2,20 procent (begin 2021: 2,70 procent) en het hoge tarief op 7,20 procent (begin 2021: 7,70 procent). Definitieve vaststelling van de AWf-premie vindt plaats in oktober.

Premie Kinderopvang

De premieopslag kinderopvang voor 2020 blijft met 0,5 procent gelijk aan die van 2021.

Zorgpremie

De inkomensafhankelijke zorgpremie die werkgevers voor hun werknemers betalen, wordt in 2022 6,70 procent over de eerste 59.703 euro van het brutoloon (in 2021 was dat 7,00 procent). Het eigen risico voor de Zorgverzekeringswet wordt in 2022 opnieuw bevroren en bedraagt € 385.

Vervallen collectiviteitskorting

In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel ter behandeling om de korting van maximaal 5 procent op de nominale zorgpremie te laten vervallen per 2023. Techniek Nederland vindt dat Wetsvoorstel ondoordacht. Veel werknemers hebben de zorgverzekering via de werkgever lopen, vaak met aanvullende afspraken gericht op het voorkomen van ziekteverzuim. Het wetsvoorstel kan daarom leiden tot meer ziekteverzuim.

Ouderschapsverlof recht op 9 weken verlof

Vanaf 2 augustus 2022 komen werknemers ook in aanmerking voor een uitkering wegens Ouderschapsverlof. Werknemers krijgen dan recht op een uitkering gedurende 9 weken met een betalingsniveau van 50 procent van het dagloon tot maximaal 50 procent van het maximumdagloon bij opname van ouderschapsverlof. Het gaat om een uitkering door het UWV, waarvoor de aanvraag wordt gedaan door tussenkomst van de werkgever.

Pensioenen en RVU

Pensioenpremies, pensioenen niet gekort

De huidige pensioenpremies staan onder druk als gevolg van de zeer lage rente. Sociale partners hebben daarbij de keuze tussen premiestijging of opbouwverlaging. Dankzij de gestegen dekkingsgraden zijn de meeste pensioenkortingen voorlopig uit zicht, maar de ruimte voor indexatie blijft ook in 2022 onwaarschijnlijk.

Uitwerking pensioenakkoord omzetten in wetgeving

In het voorjaar 2022 zal het kabinet het wetsvoorstel aanbieden aan de Tweede Kamer. Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2023. Uiterlijk op 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast.

RVU-vrijstelling, duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Als onderdeel van het pensioenakkoord zijn maatregelen getroffen die het mogelijk maken om tussen werkgevers en werknemers afspraken te maken om (maximaal) drie jaar eerder te stoppen met werken voor werknemers voor wie het lastig is door te werken tot de pensioenleeftijd.

Er geldt voor een periode van vijf jaar een tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing voor werkgevers tot een bedrag van circa 21.000 euro per jaar. Daarnaast is afgesproken dat het kabinet, werkgevers en vakbonden gezamenlijk een stimulans willen geven aan duurzame inzetbaarheid.

Van werk naar werk

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen

Voor de subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek wordt bovenop het huidige budget in 2021 van € 37,5 miljoen een bedrag van € 40 miljoen vrijgemaakt in 2022. Met dit bedrag kunnen nog eens 10.000 mensen structureel worden omgeschoold naar een kansrijk beroep. Zie voor meer informatie over deze regeling de berichtgeving hierover: Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de techniek en ICT (technieknederland.nl)

Regionale mobiliteitsteams

De regionale Mobiliteitsteams gaan door met het werk in 2022. Hun belangrijkste taak is mensen die werkloos zijn geworden in verband met corona te begeleiden naar terugkeer in het arbeidsproces. . Doel daarbij is om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken, door sectoren op een efficiënte manier te koppelen aan werkzoekenden die de weg naar die banen en sectoren nu niet vinden. Er is in 2022 geld beschikbaar voor extra dienstverlening.

Klimaat, energie en wonen

Het Kabinet is zich ervan bewust dat aanvullende stappen nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Om sneller stappen te kunnen zetten stelt het Kabinet de komende jaren ruim 6.8 miljard extra middelen vrij voor klimaatmaatregelen, bovenop het bestaande klimaatbeleid.

De belangrijkste stimuleringsmaatregelen van dit extra pakket op een rij:

Verhoging SDE++

Het kabinet verhoogt het budget van de SDE++ met € 3 miljard euro. Het gaat om een bedrag van 200 miljoen euro per jaar, voor een periode van 15 jaar. Deze verhoging maakt het mogelijk voor bedrijven om meer projecten uit te voeren om de CO2-emissie te verlagen. Opvallende elementen zijn het verhogen van het plafond voor CCS (afvang en opslag van CO2) met 2,5 megaton en de mogelijke schotten in de SDE, zodat er meerdere technieken in aanmerking komen voor afdekking van de onrendabele top bij de operationele kosten, denk hierbij aan warmtenetten. Belangrijk is verder dat deze extra middelen niet bekostigd worden uit een verhoging van de Opslag Duurzame Energie, waar normaal deze subsidie uit betaald wordt. Dit voorkomt een lastenverzwaring via de energierekening.

Verhoging MIA

Mkb-ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken krijgen meer belastingvoordelen. Zo wordt voor een periode van 3 jaar 90 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de investeringsaftrek MIA/VAMIL, met deze maatregel wordt voorgesteld om per 1 januari 2022 de steunpercentages in de Milieu-investeringsaftrek (MIA) te verhogen van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.  Hierdoor kunnen meer bedrijven die investeren in de verduurzaming van de bedrijfsprocessen gebruik maken van deze fiscale stimuleringsregeling.

Versnellen verduurzamen van woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed

Er wordt 514 miljoen vrijgemaakt voor een Nationaal Isolatieprogramma waarbij het Kabinet 20% van de huur -en koopwoningen in Nederland beter wil gaan isoleren, te beginnen met de slecht geïsoleerde woningen.

Het kabinet maakt voor de komende drie jaar 288 miljoen euro vrij voor de stimulering van de hybride warmtepomp, wat komende jaren in een ritme (2022: 64 miljoen; 2023: 96 miljoen en 2024: 128 miljoen) toegevoegd zal worden bij de bestaande investeringssubsidie, de ISDE regeling. Hiermee wordt een snelle opschaling mogelijk gemaakt van een techniek die op korte termijn het gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen kan terugdringen en daarmee CO2-emissies kan reduceren. Bij het toevoegen aan de bestaande investeringssubsidie ISDE wordt verkent of het subsidiebedrag per aangeschaft (hybride) warmtepomp van 20% naar 30% opgehoogd kan worden. Eenzelfde aanpak heeft afgelopen jaren ook succesvol gewerkt voor de isolatietechnieken binnen de ISDE.

Techniek Nederland is heel blij met deze forse investering in hybride warmtepompen.  Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de plannen die Techniek Nederland met onder meer Natuur& Milieu en Netbeheer Nederland in de zogeheten HR hybride coalitie heeft gedaan in het voorjaar Techniek Nederland enthousiast over investering in hybride warmtepompen

Naast bovenstaande maakt het Kabinet ook nog eens 525 miljoen euro vrij voor het versnellen van de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Het is nog onduidelijk hoe dit budget wordt ingezet.

Verduurzamen infrastructuur

Het kabinet doet ook grote investeringen in de infrastructuur om ervoor te zorgen dat mensen vaker nieuwe energiebronnen en -dragers gaan gebruiken. Onderdeel hiervan is een investering van 750 miljoen euro om delen van het bestaande gasnet om te bouwen tot een zogenaamde ‘Waterstof Backbone’. Dat wordt een landelijk transportnet voor waterstof tussen verschillende industriële clusters in Nederland. Zo kan de industrie op meerdere plekken tegelijk verduurzamen.

Daarnaast stelt het kabinet geld beschikbaar voor de ontwikkeling van enkele grootschalige warmtetransportnetten- en systemen zoals de Warmtelink Zuid-Holland en warmte in het Westland.

Meer geld voor regionale energieplannen

Om de uitvoering van met name de regionale energieplannen op tempo te houden stelt het Kabinet extra geld ter beschikking, ter orde grootte van 73 miljoen, voor de uitvoeringskosten van decentrale overheden, zoals waterschappen, gemeenten en provincies. Het gaat onder andere om kosten voor de Regionale Energiestrategieën (RES) en het nationaal programma RES maar ook om snellere aanleg van laadpalen.

Handhaving

Het Kabinet maakt op verschillende plaatsen budget vrij voor verstevigde handhaving van de energiebesparingsplicht, naleving van kantorenlabel C en het energielabel.

Nieuwbouw

Het kabinet stelt vanaf 2022 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor 10 jaar om in deze periode het totale woningaanbod te vergroten. Dit is mede ingegeven omdat de regeling Woningbouwimpuls en de regeling Volkshuisvestingsfonds dit jaaraflopen. Deze regelingen waren bedoeld voor het versnellen van het realiseren van betaalbare woningbouw en voor investeringen in leefbaarheid en duurzaamheid in kwetsbare wijken en krimpgebieden. Hoe deze maatregel wordt uitgewerkt is nog onbekend.

Techniek Nederland vindt het goed dat het demissionaire kabinet wat probeert te doen aan het woningtekort, maar dit miljard is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Bovendien is er meer dan alleen geld nodig om de woningmarkt vlot te trekken. Hiervoor heeft een brede alliantie van ruim 30 organisaties, waaronder Techniek Nederland, in het voorjaar een complete actieagenda gepresenteerd voor een nieuw kabinet: Wooncoalitie wil Actieagenda Wonen snel uitvoeren met het volgende kabinet (technieknederland.nl)

Economische en fiscale zaken

Einde generieke corona steunmaatregelen

De Nederlandse economie herstelt zich snel en de vooruitzichten zijn positief, vindt het kabinet. Na het opheffen van de meeste coronamaatregelen, stopt daarom per 1 oktober 2021 grotendeels de generieke steun aan bedrijven.

Belastingplan 2022

Personenauto’s

De cap in de bijtelling (maximale cataloguswaarde waarover korting van toepassing is) voor elektrische auto’s wordt verlaagd in  2022: van 40.000 naar 35.000 euro en vanaf 2023 naar 30.000 euro.

Bestelbussen

Het budget voor subsidie elektrische bestelbussen (SEBA) wordt verhoogd met 28 miljoen euro. Komende tijd wordt bekend of dit verhoging van subsidie betekent of dat er meer bedrijven gebruik van kunnen maken. Techniek Nederland volgt deze positieve ontwikkeling op de voet.

MIA

Het kabinet is voornemens om per 1 januari 2022 de steunpercentages in de Milieu-investeringsaftrek (MIA) te verhogen van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.

Personeel

Er komt een gerichte thuiswerkvrijstelling van maximaal € 2,- per gewerkte dag. Daarnaast wordt de Werkkostenregeling tijdelijk verruid. Voor de eerste € 400.000,- is de vrije ruimte 3%, daarboven 1,18%.

Verduurzaming

Een groot deel van de 6,8 miljard extra voor klimaat en verduurzaming wordt ondergebracht in bestaande of nieuwe subsidieregelingen:

  • Er komt 288 miljoen euro voor hybride warmtepompen in woningen.
  • 514 miljoen euro voor de isolatie van huur- en koopwoningen.
  • 525 miljoen om ook publieke gebouwen zoals bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen en politiebureaus te verduurzamen.
  • En het budget voor de SDE++ wordt in 2022 met 3 miljard euro verhoogd.

Circulaire economie

De beleidsvoornemens zijn erop gericht de productketens te verduurzamen, waarbij Nederlandse bedrijven worden aangespoord om efficiënter om te gaan met grondstoffen, kringlopen verder te sluiten en meer waarde uit afval, zoals e-waste, te halen.

In 2022  komt 14 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van een economie zonder afval. Bij deze versterking van de circulaire economie worden ondernemers geholpen hun hergebruik beter in te richten.

Onderwijs

Onderwijs en arbeidsmarkt

In het voorjaar heeft Techniek Nederland in het Onderwijsplan Techniek voor de toekomst  Onderwijsplan Techniek voor de Toekomst is een verkiezingsitem (technieknederland.nl) onder meer gepleit voor afstemming van financiering van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen die opleiden voor beroepen waar tekorten op de arbeidsmarkt zijn, moeten kunnen rekenen op extra financiering. En de studenten ook. Daarnaast pleit Techniek Nederland voor het creëren van een stimuleringsfonds voor het technisch beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo).

Het kabinet benoemt in deze begroting wel de noodzaak voor een goede verbinding en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, maar dat resulteert in deze begroting nog niet in concrete plannen. Techniek Nederland blijft de komende tijd met verschillende partners concrete voorstellen onder de aandacht brengen van partijen betrokken bij de formatie van een nieuw kabinet.

Leven lang ontwikkelen

Er wordt flink ingezet op Leven lang ontwikkelen. De SLIM regeling (Sttimuleringsregeling Leven lang ontwikkelen in MKB) wordt flink opgehoogd. Voor 2021 was hiervoor 8,9 miljoen euro gereserveerd. In 2022 wordt maar liefst 65,2 miljoen euro uitgetrokken. Deze regeling is bedoeld voor werkgevers.

De STAP subsidieregeling (stimulering arbeidsmarktpositie) – die in de plaats komt voor de fiscale scholingsaftrek – zal per maart 2022 in werking treden. Werkenden en werkzoekenden kunnen via deze regeling maximaal 1.000 euro aanvragen per jaar voor scholing en ontwikkeling. Het budget is 218 miljoen euro per jaar.

Daarnaast trekt het ministerie van OC&W 6,8 miljoen euro uit voor het verbeteren van de randvoorwaarden voor leven lang ontwikkelen. Dit geld is bedoeld voor flexibilisering van het mbo en een landelijk scholingsportaal.

Techniek Nederland is positief over al deze maatregelen. Het is goed dat daarbij de focus ook meer gelegd wordt op welke vaardigheden en talenten mensen hebben in plaats van welke diploma’s.

Subsidieregeling praktijkleren

Om het ontstane tekort aan stages en leerwerkplekken tegen te gaan, wordt het budget voor de bestaande Subsidieregeling Praktijkleren verhoogd. Techniek Nederland heeft zich de afgelopen jaren ingezet om deze regeling te behouden en is dan ok blij met het verhogen van het budget voor deze subsidieregeling.

Infrastructuur en mobiliteit

Onderhoud, vervanging en renovatie

In 2022 investeert het kabinet 3,6 miljard euro in onderhoud, vervanging en renovatie aan wegen, vaarwegen, spoor, bruggen en het hoofdwatersysteem. Techniek Nederland is blij met deze eerste,  belangrijke stap. Maar in de toekomst zijn de tekorten fors. Het demissionaire kabinet benoemd in haar Miljoenennota uitdagingen voor de toekomst van Nederland op het gebied van leren, werken, toeslagen, wonen, zorg, veiligheid en klimaat. Instandhouding van de Nederlandse infrastructuur komt niet in dit rijtje voor. De urgentie om Nederland bereikbaar te houden lijkt bij het demissionaire kabinet te ontbreken. Techniek Nederland zal de noodzaak voor het vrijmaken van voldoende middelen in de toekomst daarom benadrukken bij een nieuw kabinet.

Energie-infrastructuur

Het kabinet trekt 1,3 miljard euro uit voor subsidies voor infrastructuurprojecten op het terrein van waterstof en warmte. Hiervoor is een bijdrage van de overheid nodig en wordt op korte termijn een investeringsbesluit verwacht.

Duurzame infrastructuur en mobiliteit

Het demissionaire kabinet wil onderhoud en aanleg van infrastructuur zo duurzaam mogelijk doen, ook met oog op de stikstofproblematiek. Daarom wordt het budget voor subsidie elektrische bestelbussen (SEBA) verhoogd met 28 miljoen euro. Komende tijd wordt bekend of deze verhoging van subsidie betekent dat er meer bedrijven gebruik van kunnen maken.

Daarnaast komt er een nieuw subsidieregeling voor uitstootvrij materieel. Hiermee is 270 miljoen euro gemoeid. Techniek Nederland is betrokken bij de voorbereidingen voor deze subsidieregeling.

Ook voor het stimuleren van elektrische personenauto’s wordt extra geld uitgetrokken (zie ook onder fiscale zaken).